donderdag 23 april 2009

20 april 2009 Tunnelvisie
Maandag 20 april was het zover: de concept contourennota werd aan de buitenwereld gepresenteerd tijdens een contactavond met de "omgeving".
Een concept contourennota, die probeert om een basis te leggen voor het komende keuze proces. Wat willen en kunnen we wèl realiseren en wat is misschien niet de juiste weg om te gaan. Dit, zonder al te konkreet te worden, het is tenslotte een contouren nota. Voordat het verhaal wordt vastgelegd en o.m. aan externe deskundigen en de politiek verantwoordelijken wordt voorgelegd, is het goed om belanghebbenden te raadplegen. En daar kwamen m.i. wel een paar duidelijke reacties op tafel.
Het schrijven van een contouren nota, betekent in feite het indikken, sorteren, rubriceren en veralgemeniseren van alle ideën die tijdens de "droomfase" zijn aangedragen. Dat heeft o.m. tot gevolg dat interessante en opvallende ideën wat buiten beeld raken. Anders gezegd: de kleur gaat er een beetje vanaf.
Ook omdat dat schrijfproces zich binnen een beperkte kring van belangenpartijen afspeelt. Bepaalde aanzetten die daardoor in de nota ontstaan stuitten op kritiek: De wat eenzijdige invulling van het industrieterrein, de daardoor slechter wordende ontsluiting van de groeve èn het steeds verder in de groeve schuiven van het overgangsgebied bleken ontwikkelingen waar veel van de aanwezigen 20 april niet enthousiast over konden worden.
En dat is goed: de bedoeling van die avond was ook om het werk te toetsen alvorens het verder af te ronden. Zo'n avond brengt alle betrokkenen er weer toe de diverse nuanceringen nog eens goed af te wegen.

Duidelijk werd dat Enci bij de gezochte invulling van het industrieterrein afkoerst op van haar eigen branche afgeleide bedrijvigheid en steeds minder bereid lijkt om een gevarieerde en voor publiek toegankelijke zone toe te willen staan.
De discussie wordt bovendien bemoeilijkt omdat Enci niet bereid is inzichtelijk te maken wat voor het bedrijf nu de werkelijke pijn is als ze b.v. in 2017 zou moet stoppen i.p.v. eind 2019, wat ze nadrukkelijk blijft nastreven.
Onder het mom van "kritische bedrijfsinformatie" houdt men gewoon onder tafel waarom men zo lang door wil gaan en dat is bizar omdat andere deelnemers aan het proces wèl hun nek hebben uitgestoken door voor hen inhoudelijk onaanvaardbare scenario's op consequenties te bediscussiëren.

Kortom Enci lijdt, lijkt het wel, aan tunnelvisie. Het hele idee van het transformatieproces is juist dat iedereen aan tafel schuift met de nadrukkelijke inzet er samen creatief èn genuanceerd uit te komen. Eén partij die dan star vast blijft houden aan haar wens om tot eind 2019 door te willen gaan en bovendien niet bereid is met gegevens haar claim te onderbouwen - daar moet duidelijk nog een kwartje vallen.....

De krant, De Limburger, kan er in haar berichtgeving overigens ook wat van. Onder de kop "...banen versus natuur", gaat ze er volledig aan voorbij dat werkgelegenheid geen strijdpunt, maar prioritair aandachtspunt is in dit transformatieproces: iedereen wil werkgelegenheid realiseren en in alle varianten die nu op tafel liggen is dat ook gewoon het geval.
Die mooie dromen, mijnheer de journalist, zijn geen zielig en tot mislukken gedoemde hemelfietserij, maar nadrukkelijk onderdeel van het proces. Alleen zó kunnen betrokkenen hun inbreng met klaarheid inbrengen en loopt de planvorming de kans om interessante, kansrijke en fantasievolle elementen te bevatten. En die bovendien ook duurzame werkgelegenheid opleveren.
Het is niet "banen òf natuur", het is gebiedsontwikkeling die o.a. banen èn natuur oplevert.
Het "journaille" is, lijkt het wel, niet in staat om te zien dat er zich een proces van ontwikkeling voltrekt. Vasthouden aan oude denkkaders leidt dan tot "tunnelvisie".
Voorbeeld: de "propellerfabriek". Door uw tunnelvisie kon u niet waarnemen dat zo'n fabriek door velen juist wèl werd gezien als een potentiële aanwinst. Het diskussiepunt was een heel ander, namelijk dat Enci het transformatie proces blijkbaar niet serieus genoeg neemt om, ondanks nadrukkelijke afspraken om dat wèl te doen, zo'n potentieel belangrijke participant vroegtijdig te melden in het transformatie overleg.
Enci belooft links vroegtijdig te melden en spreekt rechts geheimhouding af. Dat is niet handig en slaat bovendien nergens op als andere betrokkenen met een grote mond gewoon vroegtijdig naar de pers lopen.

Niet sjiek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten